T.C.
GÜMÜŞÇAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:
Amaç:
MADDE 1- Bu Yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi, beldede; esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için Belediye emir ve yasakları konulması, uygulanması ve muhalif hareket edenler ve uymayanlar hakkında uygulanacak idari yaptırımlarla ilgili usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam:
MADDE 2- Bu yönetmelik, belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki; gerçek ve tüzel kişilerle, tüm işyerleri, müesseseler ve kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

Hukuki dayanak:
MADDE 3- Bu yönetmelik; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b) bendi, 18 inci maddesinin (m) bendi ve 51 inci maddesi, 15/05/1930 tarih ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanunun 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi ile 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğe dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar:
MADDE 4- Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Belediye: Gümüşçay Belediyesini,
b) Belediye Başkanı: Gümüşçay Belediye Başkanını
c) Belediye Meclisi: Gümüşçay Belediye Meclisini,
d) Belediye Encümeni: Gümüşçay Belediye Encümenini,
e) Belediye Zabıtası: Gümüşçay Belediye Zabıtasını,    ifade eder.
 
 (Belediye Emir Ve Yasakları)
İKİNCİ BÖLÜM

Huzur ve Sükûnla İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 5- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Halkın huzur ve sükûnunu bozacak, fiil ve davranışlarda bulunmak.
2- Yapılışları, görünüşleri ve kokuları itibariyle, insanları tiksindirecek ve rahatsız edecek çöp, sakatat, tavuk ve hayvan gübresi, yaş deri vb. gibi şeyleri açıkta taşımak.
3- Umumi çeşmelerden; hortumla araçlarla veya, inşaatlara, evlere su almak, bahçe sulamak, çeşmenin etrafını kirletmek veya boş yere işgal etmek.
4- Mesire yerleri ve parklarda; çöp ve atık malzemeleri çevreye gelişi güzel vaziyette bırakmak.
5- Parklarda, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında, açık ateş, mangal yakmak ve alkollü içki içmek.
6- Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, izinsiz budamak ve zarar vermek.
7- Konut bölgesinde ve yakın çevresinde, yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makineleri ile, kış mevsiminde hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri dışında, yaz mevsiminde hafta içi 08.00 - 20.00 saatleri dışında çalışma yapmak.  Tatil günlerinde ise, Cumartesi günü için hafta içi yaz ve kış saatlerinin uygulanması Pazar günü dini ve milli bayram günlerinde ise ev içi tadilat çalışmaları da dahil olmak üzere çalışma yapmak. Gürültüye duyarlı bölgelerde (Okul, Aile Sağlık Merkezi vb.) çalışma yapmak Belediye Zabıtasından  alınacak özel izne bağlıdır.
8- Şehrin meskûn mahallinde kendi mülkiyetine ait olmayan ortak kullanıma açık yerlerde çevreye  rahatsızlık verecek şekilde aşısız, kaydı olmayan köpek-kedi vb. evcil hayvanların, kümes hayvanlarının, güvercin vb. kuşların beslenmesine mahsus yerler yapmak veya bulundurmak.
9- Konut içerisinde ve konut bahçesinde beslenen aşılı, tasmalı ve kayıtlı olan evcil hayvanların hijyen, koku ve gürültü yönünden çevre sakinlerini rahatsız etmemesi için gerekli tedbirleri almayarak çevreye rahatsızlık vermek.
10- Belediye Zabıtasının belirlediği yerler dışında hayvan alım ve satım yeri yapmak.
11- Meskun mahal içerisinde arı beslemek.
12- Park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan,
stand açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek.
13- Kamuya açık alanlarda genel taşıt araçlarıyla ses yükseltici cihazlar veya hoparlör ile cadde ve sokaklara yayın yapmak, bu tür cihazlar kullanılarak çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemek, çalgıcılık yapmak, megafon ile gezici satıcılık yapmak.
14- Belediye Hizmet Binasının önünde bulunan parkın etrafına hayvanların çektiği araçları bırakmak.
15- Açık alanlarda bulunan ve kamunun kullanımına sunulan bank ve benzerlerini oturma yerlerini maksadı dışında kullanmak.
16- Belediye Zabıta memurlarına vazifelerini yaptıkları esnada karşı gelmek, görevlerini engelleyecek  şekilde müdahil olmak, zorluk çıkarmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak.
17- Açıkta çevreye ve insanlara zarar verecek şekilde her türlü eşya taşımak.
18- Muhit sakinlerinin huzur ve istirahatını bozacak şekilde bağırmak, nara atmak, şarkı söylemek, müzik  aleti, radyo, teyp, Tv. vb. şeyleri yüksek sesle çalarak çevreye rahatsızlık vermek, darbeli elektrikli aletler  kullanmak, ev içerisinde kullanılan mekanik spor aletleri ile mesken sakinlerine rahatsızlık vermek. (2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 14 maddesi gereği gece 24.00 sonra mesken içinde veya dışında yapılan her türlü gürültü kolluk kuvvetlerince men olunur.)
19- Belediye hudutları dahilinde İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatına tabi işyerlerinin Belediye Encümeninin belirlediği açma - kapama saatlerine uymamak. 
20- İş yerleri önünde satış ve davet amacı ile çığırtkanlık yapmak.
21- Düğün salonları, meyhane, içkili lokanta, bar ve diskotek gibi canlı müzik yayını yapılan benzeri iş yerlerinin faaliyetlerinden dolayı yasalarla belirlenen gürültü düzeyini aşarak çevreye rahatsızlık vermek.
22- İşyerlerinin önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde ses ve müzik yayını yapmak.
23- Cadde ve sokaklarda yardım amaçlı dahi olsa izinsiz olarak dergi, gazete vb. şeylerin satışını yapmak.
24- Belediyece gösterilen alanlar dışında gezici veya sabit seyyar satıcılık yapmak.

(Temizlik İle İlgili Emir ve Yasaklar)
MADDE 6- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Her ne suretle olursa olsun, çevreyi kirletmek, cadde ve sokaklara çöp, izmarit atmak, tükürmek ve sümkürmek.
2-  Belde içerisindeki Kanalizasyonlara mazgalları tıkayacak veya kötü koku yayan hayvan atıkları vb.  maddeler atmak,  veya dökmek.
3- Hayvan atıklarının taşınması sırasında önlem almayarak yol ve kaldırımları kirletmek.
4- Belediyeye ait çeşme ve havuzlarda yıkanmak, araç veya eşya yıkamak, bahçe sulamak, havuzlardaki sulardan  ilaçlama makinalarına su almak veya ilaçlama makinalarının ekipmanlarını buralarda yıkamak.  
5- Her çeşit eşya ve malzemenin; yükleme, boşaltma ve tamiri esnasında, yerleri ve çevreyi kirletmek.
6- Her türlü yıkımlarda, etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasına mani olacak tedbirleri almamak.
7- Belediyeye ait çöp bidonlarının ve konteynırların yerlerini değiştirmek, zarar vermek.
8- İşyerlerinde, Belediye tarafından kabul edilen standartlara uygun, çöp kutusu bulundurmamak ve şahsına ait çöp kaplarını, umuma mahsus yol ve kaldırıma koymak.
9- Çöp kaplarını ve/veya poşetlerini üstü kapalı da olsa cadde, sokak ve  meydanlara bırakmak, yapılan bahçe temizliklerinden çıkan her türlü atığın gelişi güzel yol kenarı ve bina önlerine bırakmak.  
10- Binaların bahçelerini ve önündeki kaldırımları temizlememek, süpürülen çöpleri, çöp konteynerine koymamak.
11- Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışıklık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya,  pasaj vb. yerlerin ortak kullanım alanlarına bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak.
12- Cadde, sokak ve meydanlarda umuma mahsus alanlarda halı vb. şeyler yıkamak, apartman yönetimlerinin belirlediği gün ve saatlerin dışında halı, kilim vb. silkelemek.
13- Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, lavabo, banyo, mutfak, tuvalet akarları ile foseptik ve her türlü sanayi ve kirli suların, akıntı ve sızıntısına mani tedbir almamak. Yağmur suyu borularını tabana kadar indirmemek ve varsa şehir kanalına bağlamayıp açıkta bırakmak.
14- Balkon, pencere ve teraslara etrafı rahatsız edici koku neşredecek madde sermek.
15- Ev ve işyerlerinin dış duvarları, kapı içleri vs. boyandığı vakit gelip geçenlerin üzerinin kirletilmemesi için lüzumlu koruyucu tedbirleri almamak.
16- Bina cepheleri yıkanırken, boyanırken veya kaldırımlarda temizlik yapılırken; gelip geçenlerin üstlerini kirletmek ve işyerlerinin temizlenmesiyle oluşan atık suları, yaya kaldırımlarına akıtarak bırakmak.
17- Binaların Cadde ve sokaklara bakan ön balkon ve pencerelerine bina yüzeyinden taşacak şekilde, kurutmak ve havalandırmak maksadı ile halı, çamaşır vb. şeyleri asmak.
18- Bulvar, cadde, yol, sokak ve kaldırım üzerinde araç yıkamak, çevreyi kirletmek.
19- Tehlike arz eden ve çevre kirliliğine neden olan ağaçları, Belediyenin ihtarına rağmen kesmemek.
20- Binaların, abidelerin, anıt ve heykellerin yeraltı ve yerüstü geçitlerinin camilerin ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokaklarla, tretuvarları, tebeşir, yağlı boya, katran vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek, broşür el ilanı ve afiş asmak yapıştırmak suretiyle kirletmek.
21- Binek ve koşum gayesiyle kullanılan hayvanların, gezdirilen evcil hayvanların, cadde, sokak ve yol üzerinden geçirilen küçük ve büyük baş hayvan sürülerinin yerleri kirletmesine meydan vermek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarını sokaklara bırakmak, park, bahçe, spor sahası, arsa, mezarlık ve mabetlerin avlularında hayvan otlatmak.
22- Şehir içerisinde el arabası, at arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri toplamak, depo etmek (yetkili lisanslı firmalar ve kişiler hariç) ve bu işlemler esnasında çevrenin kirlenmesine sebebiyet vermek.
23- Araçlardan dışarıya çöp, kâğıt, sigara izmariti vb. şeyler atmak.
24- Binalarda ısıtma amaçlı izin verilen yakıt haricinde, yakıt kullanmak.
25- İzin verilen yakıt haricinde, yakıt satmak.
26- Torbalanmamış kömür satmak ve açık olarak taşımak. Kalorifer ve soba yakıtlarını cadde, sokak ve bahçe içerisine gelişi güzel şekilde depolayarak görüntü ve çevre kirliliğine neden olmak.
27- İl Mahalli Cevre Kurul kararı ya da Belediye Encümen Kararı ile kalorifer yakma zaman ve saatleri dışında kaloriferlerin yakılması veya belirlenen zaman ve saatlere uymamak.
28- Kalorifer yakma sertifikası olmayan kaloriferci çalıştırmak.
29- Yol ve kaldırımda odun kesmek, kırmak ve çevreyi kirletmek.
30- Şehir içerisinde, izin verilen yerler dışında kapalı ve açık alanlarda, her türlü hurda depolamak.
31- Yerleşim yerlerinde ve boş alanlarda; çöp atıkları ve benzeri malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak.
32- Ömrünü tamamlamış lastikleri; katı atık depolama tesislerine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.
33- Mülkiyeti kendisine ait olmayan umuma açık yer ve yolların kenarlarına hayvansal atıkları atmak, depolamak veya hayvan yemi olarak kullanılan slaj yaparak bu yerleri işgal etmek.
34- Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeleri, çöp bidonu ve konteynerin içine atmak.
35- Bu Yönetmelik ekinde sayılan çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen maddeleri, Belediyeye ait çöp imha sahasından başka yerlere dökmek. (EK.1) 36- Çöp ve süprüntü ile ilgisi olmayan bilumum atıkları, çöp ve süprüntü kavramı içine girmeyen malzeme ve imalat atıklarını, her müessese kendi imkânları ile temizleyip toplamaya ve belediye ye ait çöp imha sahalarına taşımaya mecbur olup, bu yükümlülükleri yerine getirmemek.
37- Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, krom gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve krom tutucu filtre takılmaması.

Düzenin Sağlanması ile İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 7- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Umuma mahsus yerlerde, mabetlerin avlularında, spor tesisleri içerisinde ve parklarda bulunan banklarda yatmak ve içki içmek.
2- Belediye tarafından konulmuş şehir mobilyalarını, sokak levhalarını, aydınlatma lambalarını, kapı numaralarını, durak tabelalarını ve çeşme musluklarını kırmak, bozmak, kirletmek ve yerlerini değiştirmek.
3- Belediyenin bakım ve sorumluluğunda olan, kamunun yararlandığı ve gelip geçtiği yol kenarları, yeşil alanlar vb. yerlerde çimenlere ve çiçeklere basmak, yük ve malzeme koymak, çimler üzerine araç park etmek, top oynamak, ağaçlara fidanlara her ne suretle olursa olsun zarar vermek, ağaçları ve fidanları kesmek ve budamak, çiçek koparmak, ağaçlara çıkmak, hayvan bağlamak, ağaçlara ilan yapıştırmak, salıncak kurmak, çivi çakmak, isim yazmak, şekil çizmek, tahrip etmek.
4- Kamuya ait direk, lamba, levha, araç ve gereçlerini kırmak, bozmak ve tahrip etmek.
5- Yol, meydan, köprü gibi umuma mahsus yerler ile han, pasaj gibi umumi binaların giriş, koridor ve merdivenlerini işgal etmek.
6- Bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek.
7- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerleri kapatmak için, tente olarak hasır, çuval, bez vs. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak, takmak.
8- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini tahta perde veya duvar ile kapatıp muhafaza altına almamak, bu yerlere çöp vb. malzemelerin atılmasına mahal vermek.
9- Herhangi bir izin almadan, kaldırım ve yollarda  kazı yapmak, izinli dahi olsa kazı esnasında cadde, sokak ve kamuya ait alanları kirletmek.
10- Dükkânların önüne; tezgâh, stant, vb. şeyleri koymak.
11- Yol ve kaldırımları, her ne suretle olursa olsun, işgal etmek.
12- Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara; işaret direği dikmek, zincir çekmek, çiçeklik, duba, reklâm levhası ve benzeri şeyler koymak.
13- Tretuvarların üzerine, her çeşit işaret levhası ve reklam panoları dikmek, işyerleri dış cephesinde bulunan reklam levhalarını cadde ve sokaklara  dikey vaziyette takmak ve uzatmak.
14- Dükkânların, sokak veya caddeye bakan cephelerine; çivi, çengel ve benzeri şeyler çakarak, ürün teşhir etmek.
15- İşyerlerinin, vitrin ve önlerine, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve projektör (ışıldak) vb. elemanları koymak.
16- Belediye tarafından, kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak, devretmek ve amacı dışında kullanmak.
17- Ruhsatlı otoparklar dışında park eden araçlardan ücret almak ve değnekçilik yapmak, otoparkın araç ile dolu olması nedeniyle işletmecisi tarafından otopark çevresine işgale sebebiyet verecek şekilde araç park ettirmek,
18- İzin almadan şehir içerisinde ilan dağıtmak, reklam yapmak ve tabela asmak, ilan, reklam ve tabela yönetmeliği hükümlerine aykırı hareket etmek.
19- Pasaj, iş merkezi, çarşı vb. yerlerde açılacak olan her türlü iş yerinden bu gibi yerlerin koridorlarına, ortak kullanım alanlarına, cadde ve sokaklara koku ve duman yaymak.

Sağlık ve Esenlikle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 8- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- İçme suları kaynaklarında, kaynağa zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak, hayvan bırakmak ve sulamak.
2- Belediyeden müsaade almadan, Pasaportu ve (veteriner sağlık raporu) Hayvan Sağlık Raporunu ibraz etmeden, sirk veya müteferrik hayvanları şehre sokmak veya bunları şehrin içinde bir yerden bir yere  götürmek.
3- Veterinerden karnesi olmayan ve aşıları yapılmamış evcil hayvanları evde beslemek, Aşılama işlerini süresi içinde yaptırılmamış, tasmasız, ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun sahibi elinde tutulmaksızın etrafa zarar verecek şekilde hayvan gezdirmek, bu gibi hayvanları serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan koşturmak, hayvanlara eziyet etmek, dövmek ve dövüştürmek.
4- Gelip geçenlere zarar verecek derecede azgın ve huysuz olan hayvanlara umumi yerlerde binmek, bunlarıtedbir almadan yedekte götürmek, vahşi hayvanları şehre sokmak ve ticari amaçla teşhir edip oynatmak, 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 14. maddesinin L bendi gereği üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı ve hediye edilmesi yasaklanan Pitbul Terrier, Japonece Tosa türü hayvanları beslemek cadde, sokak ve halka  açık alanlarda gezdirmek.
5- Yol üzerindeki binaların cephelerine bayrak, levha, afiş ve benzerlerini sağlam bir şekilde sabitlememek; binalarda bulunan pencere, balkon, teras vb. yerlere gerekli tedbirleri almadan çiçek saksısı, testi ve her türlü eşya koymak.
6- Dam, teras bahçe ve balkonlarda biriken karları, yaya ve araç trafiğini aksatacak şekilde, umuma ait kaldırımlara ve yollara atmak, binaların saçaklarından sarkan buz sarkıtlarını, tedbir alarak temizlememek.
7- Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini, her nerede olursa olsun, çöp konteynerine ve çöp toplamaalanına atmak, açıkta bırakmak ve umuma mahsus yerlere atmak veya gömmek, cadde, sokak, bahçe ve halka açık alanlarda hayvan kesmek.
8- Belediye mücavir alan sınırları içerisinde Büyükbaş ve Küçükbaş hayvan ahırları ile Kümes Hayvanahırlarında ölen hayvanların kendi yönetmeliklerine uygun yaptıkları alanlar dışına atmak.
9- Belediye tarafından tayin ve tespit edilen bölgeler haricinde, ağıl ve ahır yaparak, büyük ve küçükbaş  ile kümes hayvanı beslemek, hayvan gübrelerini ve diğer atıklarını sokaklara, parklara, bahçelere bırakmak, dökmek.
10- Gıda sevkıyatına uygun şartları taşımayan araçlar ile gıda sevkıyatı yapmak. 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalıştırma yönetmeliğinin EK-1/D maddesinin (e) bendi hükümlerini taşımayan motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde köfte, balık vb. gıdaların pişirilerek açıkta satışını yapmak.
11- Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellerinde bulunanları rahatsız edecek şekilde soba borusu çıkartmak.
12- Belediyeye ait Hayvan Kesim Yeri haricinde kaçak hayvan kesimi yapmak.
13- Et ve et ürünleri satan işyerlerinde damgasız ve veteriner sağlık raporu olmayan, bozulmaya yüz tutmuş et ürünleri ve sakatat satışı yapmak.
14- Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan araçların şehir içerisinde konutlara bitişik olarak park etmek.
15- Beldemiz içerisinden geçen Hoşap çayı ve kenarlarına her türlü atık ( katı – sıvı evsel, hayvansal veya endüstriyel ) atmak.

Mezarlıklarla İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 9- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Bu Yönetmeliğin umumi yerlerde yapılmasını men ettiği fiilleri mezarlıklarda yapmak.
2- Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklıklara çıkmak ve tırmanmak, mezarların üstüne çıkmak veya oturmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi koparmak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş eşya ve işaretleri kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne olursa olsun ziyaretçilerin huzur ve sükûnlarını ihlal ve mezarlıklara zarar vermek ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterecek hareketlerde bulunmak.
3- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi bulunmayan çocukların mezarlık içine girmesi.
4- Güneş battıktan sonra mezarlıklara her ne sebeple olursa olsun girmek.
5- Belediyeden izin almadan mezar yapmak, her türlü tesisat ve tamirat yapmak veya yaptırmak.
6- Belediyeden izin almadan mezarlığa ağaç dikmek.
7- Mezarlık alanında ateş yakmak.
8- Mezarlıklarda Belediyenin izni olmadan vatandaşların dini duygularını istismar ederek para ya da herhangi bir bedel karşılığında dua ya da Kur”an okumak.
9- Mezarlık içerisinde her türlü kümes hayvanı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatmak.
10- Defin ruhsatı almadan defin yapmak.

İmarla İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 10- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Mesken ve işyerlerinin bodrumundan; umuma ait kaldırımlara havalandırma ve ışıklık  açmak.
2- Binaların dış cephesinden, proje harici kazan bacaları, havalandırma, soba, doğalgaz bacası (hermetik kombi ve şofben bacaları hariç) ve benzerlerini çıkarmak.
3- Her türlü bina ve inşaat dâhilinde çıkan suları, yollara ve yaya kaldırımlarına bırakmak.
4- Her türlü yıkımlarda; çevresine, çevresindeki binalara, insanlara ve diğer varlıklara zarar verilmesini ve çevreyi rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önleyecek, gerekli tedbirleri almamak.
5- Yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe binaların, çeşitli tehlikeler yaratmaması için, gerekli önlemleri almamak.
6- İnşaatlarda, tahta perde ile çevrili kısım haricinde çalışmak.
7- İnşaat ve tamirata ait inşaat malzemelerinin ve alet-edevatın, izin verilen alan dışında depolanması, tamirat ve yapım çalışması esnasında, her ne suretle olursa olsun gelip geçenlere ve çevreye zarar vermek.
8- İnşaat atıklarını kaldırmamak ve inşaat atıklarını Belediye tarafından belirlenen bölge haricine dökmek, inşaat atık ve artıklarını cadde, sokak ve kaldırım üzerine çıkarmak.
9- İnşaat ruhsat bilgilerini içeren levhayı binanın görünür yerine asmamak.
10- Boş arsaların sokak ve meydanlara bakan cephelerini, belirlenen ölçülerde tahta perde (en az 1,5 m yükseklikte) ile kapatmamak.
11- Belediyeye bilgi vermeden, bina cephelerinde boya, badana ve tadilat yapılması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması, izinli dahi olsa bu işlemler esnasında çevreye zarar vermek.
12- Belediyenin gerekli gördüğü bölgelerde, görüntü kirliliğini önlemek için, binaların dış cephesinin belediyenin istediği renkte boyamamak.
13- Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat v.b. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen v.b. çukurların; üzerlerinin kapatılmaması, etrafının çevrilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak.
14- Belediyeden izin almadan, kaldırım taşlarını kaldırmak veya kaldırım taşları üzerine mermer, karo, parke, halı vb. şeyler döşemek.
15- İşyeri kapılarını (yangın güvenliği ile ilgili kapılar hariç) dışarıya, kaldırıma doğru açmak.
16- Belediyeden izin almadan yol, kaldırım ve asfaltın kazılması, paletli iş makinelerince veya herhangi bir sebeple asfalt yolların tahrip edilmesi, parke taşlarının sökülmesi, beton zeminlere zarar vermek.
17- Belediyeden izin alınmadan, mesken ve işyerlerinin dış cephelerine klima takmak.
18- Bina çatılarına o binada faaliyette bulunsun veya bulunmasın bina yüksekliğini artıracak şekilde reklâm tabelası koymak. Çatı ve balkonlara takılan çanak antenlerin mesken sahiplerine rahatsızlık vermemesi, görüntüsünü kesmemesi ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemesi için gerekli önlemleri almamak.
19- Asılan reklâm tabelalarının komşu esnafların görünümünü engellemesi, ışıklı reklâm panolarının meskenlere rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemleri almamak.
20- Toprak, kum, mıcır, harç vb. inşaat malzemeleri ile kömür tozu ve talaş ile ot saman ve hurda kâğıt vb. maddeler taşıyan kamyonlardan bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine meydan vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçuşmasına mani olmak üzere kamyonların üzerini branda ile örtmemek, belirlenen gün ve saatler dışında izinsiz hafriyat çalışması yapmak ve beton dökmek.
21- Belediye Mücavir alanı olan yazlıkların bulunduğu site ve kooperatiflerde 01 Temmuz – 01 Eylül tarihleri arasında inşaat veya inşaatla ilgili her türlü tadilat yapmak.

Trafik ve Toplu Taşıma ile İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 11- Aşağıdaki fiil ve hareketleri yapmak yasaktır.
1- Toplu taşıt araçlarına hacmi sebebi ile yolcuları rahatsız edecek, giriş çıkışları güçleştirecek eşyalarla ve başkalarını rahatsız edecek kirli ve koku neşredici elbiselerle girmek.
2- Toplu taşıma araçlarına biniş ve inişleri güçleştirecek fiil ve hareketlerde bulunmak.
3- Belediyece izin verilen yerler dışında hayvanların çektiği arabalar ile trafiğe çıkmak.
4- Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle başkalarını rahatsız edecek şekilde konuşmak, şarkı söylemek ve itişip kakışarak şakalaşmak, alkollü içki içmek, yer ayırmak, fazla yer işgal etmek, koltuklara yatmak, zarar vermek, ayak dayamak ve ayakkabılarını çıkarmak.
5- Belediyenin sorumluluğunda bulunan yolların ve tretuvarların araçlar tarafından zarara uğratılması veya araçların tamiratı esnasında, yolları ve tretuvarları tahrip edecek veya kirletecek fiillerde bulunmak.
6- Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarının, yetkili birimlerce kendisine tahsis edilmiş güzergâhlar ve duraklar haricinde yolcu almak, indirme-bekleme yapmak ve park etmek.
7- Bisiklet veya motosiklet ile girilmesinin belediyece yasak olduğu belirlenen  park, cadde ve sokaklara  girmek, trafiğe kapalı cadde ve sokaklara araç ile girmek.
8- Toplu taşıma araçlarının kapı ve pencerelerinden tehlikeli olacak şekilde baş ve kol çıkarmak, bu araçların fren, zil, kampana vs. gibi iç tesisatı ve tertibatını karıştırmak ve bu araçlara hareket halinde veya durak dışında durduğu zaman binmek veya araçtan atlamak.
9- Toplu taşıma araçlarında yangın tüpü ve ilk yardım dolabı  bulundurmamak.
10- Ticari taksilerde taksimetre bulundurmamak, bozuk taksimetre ile çalışmak, şehir dahilinde istenilen yere gitmemek, fazla ücret almak, gündüzleri gece tarifesi uygulamak ve pazarlık etmek.
11- Araç ile seyir halinde iken yayalar üzerine su ve çamur sıçratmak.
12- Şehir içinde kaldırım ve kamu mülkü üzerinde, Belediyece tespit ve tahsis edilen yerler dışında her türlü araç park etmek.
13- Belediyenin ilgili birimlerinin toplu taşıma araçları, servis minibüsleri, dolmuş ve taksilerle ilgili aldığı kararlara uymamak.
14- Şehir içinde insanları panikleten, korkutan ve rahatsız eden, yüksek ses çıkartan korna çalmak, araçlara ses seviyesini yükselten egzoz taktırmak, gürültü çıkarmak, çevreye rahatsızlık vermek.
15- Belediye otobüs ve minibüs duraklarını işgal etmek ve park etmek.
16- Belediye tarafından tespit edilen bölgelere ağır vasıtalarla girmek, trafik yönlendirme levhalarına  uymamak.
17- Şehiriçi, ilçeler ve köyler arası çalışan otobüs, midibüs ve minibüslerin, Belediyece belirlenmiş yerler  haricinde yolcu indirip/bindirmek.

Daimi ve Geçici Pazar Yerleriyle İlgili Yasaklar
MADDE 12- Daimi ve geçici pazaryerlerinde faaliyette bulunacak her çeşit esnafın aşağıdaki fiil ve  hareketleri yapmaları yasaktır.
1- Kendilerine tahsis edilen yerlerin bir kısmını veya tamamını başkasına kiralamak ve devretmek. (Bu  durumu tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal edilir.)
2) Hileli satış yapmak. (Bir yıl içerisinde üç defa hileli satış yaptığı tespit edilen pazarcıların tahsisleri iptal  edilir.)
3- Pazaryerinde yüksek sesle bağırarak satış yapmaya çalışmak.
4) Pazaryerinde kendisine tahsis edilen yerin dışına taşmak, çizgileri aşmak.
 5- Damgalanmamış ölçü ve tartı aleti ile el kantarı kullanmak.
6- Pazaryerlerinde yaya ve taşıt geçişleri için ayrılan bölümleri işgal etmek.
7- Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında pazaryerlerinde depolama yapmak, tezgâh açarak faaliyette bulunmak.
8- Belde pazarının olduğu günlerde Pazar yerine her türlü araç, gereç ve malzeme bırakılması.
9- Pazarın bitimini müteakip Pazar yerinde mal ve malzeme bırakmak, çıkan çöpleri poşete koymadan dağınık vaziyette pazaryeri içerisine bırakmak.
10- Satışa arz edilen mallar için fiyat etiketi koymamak veya müşteriyi aldatıcı etiket koymak.
11- Pazaryerlerinde yangın çıkmasına neden olacak veya can güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü parlayıcı, yanıcı ve patlayıcı maddeler bulundurmak.
12- Belediyeden izin almadan tahsis edilen stantlarda değişiklik veya ilave yapmak.
13- Tahsisli alanlarda tesisin estetik görünümünü bozacak şekilde direkt, levha, tabela ve çatıya ip benzeri şeyler asmak.

Belediyenin Ruhsat ve Denetimine Tabi İşyerleriyle İlgili Emir ve Yasaklar
MADDE 13- Belediyenin ruhsat ve denetimine dair işyerleri aşağıdaki emir ve yasaklara uymak zorundadır.
1- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan, işyeri açılması ve çalıştırılması.
2- İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurulmaması.
3- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetlerin dışında, ruhsata aykırı işlerin yapılması, ruhsat alındıktan sonra işyerinin büyütülmesi ve ruhsat şartlarında değişiklik yapılması.
4- Canlı müzik izni almadan canlı müzik yayını yapılması, izin alınan işyerlerinde belirtilen saatler haricinde, canlı müzik yayını yapılması.
5- İçki içilmesine müsaade edilmeyen işyerlerinde; içki içilmesi, içirilmesine izin verilmesi, açık içki satılması.
6- Kabukları soyulmadan, pişirilmeden ve yıkanmadan yenilecek maddelerin, açıkta bulundurulması ve satılması.
7- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma, hazırlama ve ambalajlanmasında kullanılan, her türlü alet, edevat, malzeme, vasıta ve tesisatın; gıda maddelerinin evsafını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde paslanmaz, temizliği kolay cins, evsaf ve biçimde olmaması.
8- Gıda maddeleriyle ilgili olarak; bu işte kullanılacak masa, sehpa, raf vb. şeylerin üzerlerinin; cam, mermer, fayans vb. gibi parlak ve temizliği kolay cinsten bir madde ile kaplanmaması ve devamlı temiz bulundurulmaması.
9- İşyerlerinin her zaman temiz bulundurulmaması, temizliğin, sıhhi usullerle yapılmaması, genel temizliğe riayet edilmemesi.
Yapılan işin türüne göre kullanılan her türlü malzeme ile bardak, tabak, çatal, kaşık vb. mutfak malzemeleri, oyun kâğıtları ve aletlerinin, temizliğinin yetersiz olması, çok aşınmış ve kullanım vasfını kaybetmiş olması.
10- İşyerlerinde ikamet etmek, yatıp kalkmak ve işyerlerinin; sıhhi vasıflarını herhangi bir suretle ihlal edebilecek işlere, tahsis edilmesi.
11- İşyerlerinden, ikametgâhlara ve diğer işyerlerine kapı açılması.
12- İşyerlerinde çalışanların, elbiselerini gıda maddelerine temas edecek yerlere koyması.
13- Gıda maddesi imalathaneleri ve hazırlama yerlerinde; işçilerin günlük ve iş elbiselerinin özel bir dolap içinde bulundurulmaması.
14- Sıhhi tedbirleri alınmamış ve ambalajlanmamış gıda maddelerinin taşınması ve satılması, paketlenmiş, ambalajlanmış ürünlerin etiketsiz ve son kullanma tarihi geçmiş olarak satılması.
15- İşyerlerinde, istenen standartlarda, çöp kovası bulundurulmaması.
16- Bozulabilecek besin maddelerinin, soğuk hava depoları ve dolaplarında teşhir ve muhafaza edilmemesi.
17- İşyerlerinde, akvaryum canlıları dışında hayvan bulundurulması, beslenmesi ve her türlü haşaratın bulunmasını engelleyici tedbir alınmaması.
818- Mesul müdür mecburiyeti bulunan işyerlerinde; mesul müdür bulundurulmaması.
19- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malın, herhangi bir sebeple satışa arz edilmemesi veya saklanması.
20- Somun (ekmek) ve pide fırınlarının, dini ve milli bayram günleri boyunca, Belediye tarafından belirlenen nöbet çizelgesine göre çalışmaması.
21- Açıkta ekmek taşınması, işyerlerinin dışında ve açıkta ekmek bulundurulması ve satılması.
22- Noksan gramajlı ekmek üretilmesi ve satılması.
23- Gıda üretim ve satış yerlerinde üretim izin belgesinin görünür yerde asılı bulundurulmaması. (5179 sayılı kanun ile ekmeklerde etiket zorunluluğu kaldırıldı.)
24- Taze ve bayat ekmeklerin birbirine karıştırılarak, satışa sunulması.
25- Bayat ekmekleri tekrar hamura katarak, üretim yapılması.
26- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, taze ve bayat ekmeklerle ilgili, taze ve bayat olduğunu gösterir levha bulundurulmaması.
27- Ekmeklerin üretim ve satış yerlerinde, elektronik terazi bulundurulmaması.
28- Halk ile teması olan personel ile çalışan işyerlerinin ve gıda maddelerini gezici olarak satanların; tüm çalışanlarının ve işyeri sahiplerinin, periyodik olarak sıhhi muayenelerinin ve sağlık karnelerinin üç ayda bir vize yaptırılmaması.
29- İşyerinde çalışan personelin işkollarına göre belirlenmiş, iş elbisesi giymemesi, iş elbiselerinin kirli olması.
İş yerlerinde çalışanların ilk yardım ihtiyaçları için içerisinde ilk yardım malzemelerinin bulunduğu ecza dolabının bulunmaması.
30- Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde çalıştırılan kişilerin, belediye ye bildirilmemesi, bu kişilerin bulaşıcı hastalığı olmadığına dair sağlık raporlarının altı ayda bir yenilenmemesi.
31- Ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu gıda mamulleri imalathanelerinde un eleme eleğinin çalışır durumda bulunmaması.
32- Ekmek üretimi aşamasında kullanılan pasa bezlerinin bulunmaması veya kirli olması.
33- Gıda üretim ve satış yerleri ile diğer tarifeye tabi çalışan iş yerlerinde ilgili esnaf odasından onaylı fiyat tarifesinin iş yerinin görünür yerinde asılı bulunmaması.
34- Tarifesinde ve etiketinde belirtilen satış fiyatının üzerinde (Fahiş fiyatla ) mal ve hizmet satılması.
35- Ustalık belgesine tabi iş kollarında işyeri açanların tabi oldukları ustalık belgelerinin iş yerinde asılı olmaması.
36- Su ve nemden etkilenecek Un, Şeker vb. gıda maddelerinin depolanması ve saklanması için gerekli tedbirlerin alınmaması.
37- Ölçülmesi ve tartılması gerekli madde ve malzemelerin satışını yapan işyerlerinin Belediyemiz ölçü ve ayar memurluğunda kayıtlı, damgası yapılmış ölçü ve tartı aletlerini bulundurmaması, beyan yılı içerisinde damgalarını yaptırmaması.
 
38- Perakende LPG tüp satış yerlerinde, yönetmeliklerce ve TSE Standartlarınca belirlenen Kg. dan fazla dolu tüp bulundurulması ve bu tür işyerlerinde LPG tüpü ve aparatları dışında ürün satılması.
39- Kumar kastı olmaksızın kahvehane ruhsatı bulunan yerler dışında kâğıt oyunları, okey, vb. oyunlar oynatılması.
40- İşyerlerinin faaliyetleri nedeniyle insan ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü olumsuzluğa karşı (Gürültü, Ses, Toz, Duman, İs, Koku, Katı, Sıvı ve Gaz atıkları vb.) gerekli tedbirlerin alınmaması.
41- Kantinlerde (hastane ve okul kantinlerinde) lokanta türü yiyeceklerin (yemek, döner vb.) satışını yapmak (yurt binalarının altında faaliyet gösteren kantinler hariç), bakkal ve manav dükkanlarında tost, döner, sandviç gibi gıda maddelerinin satılması.
42- Türk Bayrağı Tüzüğünün 17. maddesi gereği, işyerleri, konut vb. özel yerlere Milli ve Resmi Bayramlarda, Kurtuluş ve Atatürk'ü anma günlerinde Bayrak asılabilir hükmü gereğince iş yerlerinin ön kısmına solmuş, deforme olmuş, yırtılmış ve özelliğini kaybetmiş bayrak asmak.
43- Lokanta, restaurant, yemekhane, kafeterya ve bu tür işyerlerinde yağ tutucu cihazların takılmaması.
44- Her çeşit atık yağların kanalizasyona veya logar ağızlarına atılması.
46- Bakkal, Büfe, Manav, şarküteri ve marketlerin kullanım alanlarına göre m2'leri (0-100) metrekare arası bakkal,büfe,manav ve şarküteri, (101-400) metrekare arası Market, (401-1000) metrekare arası Hipermarket, (1001-2000) metrekare arası Gros market, (2001) metrekareden yukarı kullanım alanına sahip olanlar ise Mega market olarak adlandırılır. Ayrıca 400 m2'den büyük kullanım alanı bulunan alışveriş merkezleri, Düğün salonları vb. yerler açılırken araç trafiği ve otopark  sorunu açısından uygun olmak zorundadır.
 
Kabahatlerin Tespit Usulü, İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE  14- Kabahatlerin Tespit Usulü 
1- Bu Yönetmelikte sayılan Emir ve yasaklar ile kabahatler kanuna göre kabahat oluşturan fiil ve hareketlerin tespiti, görev esnasında resen veya şikâyet üzerine Belediye Zabıta görevlilerince düzenlenecek "Zabıt Varakası" ile yapılır.
2- Zabıt Varakasında en az bir zabıta, bir belediye görevlisinin imzası ile hakkında zabıt varakası düzenlenen kişinin veya temsilcisinin imzası bulunur. İlgili kişi imzadan imtina ederse, imtina hususunda varakaya şerh düşülür.
3- Zabıt Varakasında;
a) Hakkında zabıt tutulan kişinin TC No kimlik bilgileri ve adresi,
b) Kabahatler Kanunu ve/veya Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde İdari para cezasının gerektiren fiilin niteliği ve yasal dayanak maddesi,  
c) Fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller,
d) Zabıt Varakasının tarih ve saati ile varakayı düzenleyen görevlilerin adı-soyadı, unvanı ve sicil numarası açık bir şekilde yazılır.

İdari Yaptırım Kararı ve Karar Verme Yetkisi
MADDE 15-
1) Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklara uymayanlar ve muhalif hareket edenler hakkında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/e maddesi ve 1608 sayılı Umuru Belediye ye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih Ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanunun 1 inci maddesi gereğince, Belediye Encümenince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32.  maddesinde belirlenen idari para cezası ve yasaklanan faaliyetin men'ine karar verilir. Ceza miktarları, her mali yılda ilan edilen yeniden değerlendirme oranında artırılarak uygulanır.
2- Belediye encümeni, kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması halinde, masrafları tahsil edilmek üzere Belediye tarafından yerine getirilir.
3- Belediye Encümeni tarafından verilen idari para cezası ve yaptırım kararlarına karşı ilgililerin dava açma süresi ve dava açılacak merci de ayrıca kararda belirtilir.
 
Çeşitli ve Son Hükümler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 
Uygulamaya ilişkin hükümler
MADDE 16- Bu Yönetmelikte yer verilmeyen emir, yasak ve kabahatler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun Birinci Kısım, Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Bölümlerinde yer alan hükümler uygulanacaktır.

Saklı hükümler
MADDE 17- Bu Yönetmelikte sayılan emir ve yasaklar hususunda diğer Kanun, Tüzük ve Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler
MADDE 18- 06,09,1980 tarih ve 17097 sayılı Gümüşçay Belediyesi Zabıta  Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19- Bu yönetmelik, Gümüşçay Belediye Meclisinin kabulü ile Belediye İlan tahtası ve Belediyemiz WEB Sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20- Bu yönetmeliği Gümüşçay Belediye Başkanı yürütür.
 
 
 
 
 
EK-1
Çöp ve süprüntü kapsamına girmeyen maddeler:
a) Her türlü inşaat artıkları, taş, tuğla, molozlar (çimento, kireç vs), kereste demir malzeme ve atıkları.
b) Evlerden çıkacak kereste ve odun parçaları.
c) Bilumum imalathane ve fabrika artıkları.
d) Tamir edilen yol artıkları, yol çamur ve molozları.
e) Budanan, kesilen ve kırılan ağaçlar, ağaç dalları, park, bahçe, sebze ve meyve bahçesi atıkları, kalorifer, kül ve cürufları.
Çöp ve süprüntü kapsamına giren maddeler:
a) Mutfak ve yemek artıkları, odun külleri.
b) Bilumum konserve, yağ tenekeleri, ilaç kutu ve şişeleri, cam parçaları, plastik kutu, kova, küçük bidon vs.
c) Elektrik süpürgesi artıkları, süpürge artık ve süprüntüleri, her türlü kâğıt, mukavva kutu ve parçalar, caddenin ve yolların kardan temizletilmesi.
d) Ev dikiş artıkları, paçavra ve bezler.
e) Ağaç yaprakları, yol ve caddelere pisleyen hayvan pislikleri.
f) Daimi ve geçici Pazaryerlerinin süprüntüleri ve hal çöpleri.
g) Sahipsiz her türlü hayvan leşleri
h) Soba külleri.

EK-2     
    Gümüşçay Beldesi Umuma Açık İşyerleri Açılış ve Kapanış Saatleri
Ekmek ve Simit Fırınları        : 24 saat açık kalabilir.
 
Bakkal dükkanları                  : Açılış – 07,00           Kapanış – 02,00
Kasap/Manav                         : Açılış – 07,00           Kapanış – 24,00
Tekel Bayii/Büfeler                : Açılış – 08,00           Kapanış – 24,00
Kahvehane/Çay ocağı/ Park   : Açılış – 05,00           Kapanış – 02,00
İnternet Cafe                          : Açılış – 08,00           Kapanış – 24,00
İçkisiz Lokanta                      : Açılış – 05,00           Kapanış – 02,00
İçkili Lokanta                         : Açılış – 08,00           Kapanış – 02,00
Tamirhane/Marangoz             : Açılış – 08,00           Kapanış _ 20,00
Elektrikçi /Berber v.b.            : Açılış – 07,00           Kapanış – 24,00
 
Saat 20,00 de Kapanacak İşyerleri :
            Her türlü teknik bakım servisleri, her türlü atölyeler, oto ( Akaryakıt İstasyonları hariç ) ve halı yıkamalar, kuru temizleme atölyeleri, giyim ve kullanım eşyaları, yiyecek ve içecek üretim işyerleri ve tüm diğer ürünlerin üretildiği işyerleri
Saat 24,00 de Kapanacak İşyerleri :
            Manav, kasap, Su satış işyerleri vs. giyecek ve diğer kişisel kullanım eşyaları satışı işyerleri, hediyelik eşya, kitap ve kırtasiye satışı işyerleri, mobilya, elektrik ve elektronik eşyalar satışı işyerleri, diğer perakende satış yapan işyerleri, bürolar, güzellik ve spor salonları, berber, kuaför, hamam, sauna, yüzme havuzu, dershaneler, kurs yerleri, özel akşam okulları, kreşler.
24 Saat Açık Kalabilecek Yerler :
            Konaklamalı İşyerleri, (Otel, Motel, Pansiyon) çorba salonları, ekmek ve unlu ürünler üretim yerleri, akaryakıt istasyonları ve içerisindeki işyerleri, her türlü klinik muayenehane, labaratuarlar, hastaneler, eczaneler, ortopedik ve tıbbi malzeme satış işyerleri, taksi durakları.
Özel İzinli İşyerleri :
            Kuyumcular ve döviz bürolarının genel güvenlik açısından farklılıkları nedeniyle açılış ve kapanış saatleri özel olarak belirlenmektedir.
Not :  
1-      Her işyeri kendine ait işyeri açılış ve kapanış saatlerini işyerinin dışarıdan görünür bir yerine asmaları gerekmektedir. 
2-      Bayram, arife, yılbaşı, anneler-babalar-sevgililer günleri gibi özel günlerde işletmelere açılış-kapanış saatleri için özel izin verilebilir.
3-      Yukarıdaki saat uygulamaları Turizm Belgesi bulunan işyerleri haricindeki tüm işyerleri için geçerlidir.
4-      Yukarıdaki açılış-kapanış saatleri düzenlemesi dışında; açık ve kapalı alkollü içecek satışı ve servisi yapan işyerleri ile müzik izni bulunan işyerleri hariç, Kolluk Kuvvetlerinin uygun görüşü varsa işyerinin bunulduğu yer ve işin türü dikkate alınarak 24 saat açık kalmasında toplum yararının bulunması, haksız rekabete neden olmayacak koşulları içermesi halinde 24 saate kadar açılış-kapanış için özel izin verilebilir.